Integriteitscharter

Extract

1. Als een organisatie gewijd aan cultuur en creativiteit, plaatst Africalia scheppers en kunstenaars in het hart van haar actie. Africalia zet zich in om de specifieke rechten op de uitoefening van hun beroep te doen gelden en om bij te dragen aan de strijd voor de bescherming van hun professionele, morele en fysieke integriteit in alle interventielanden van Africalia.

2. Zich bewust van de fundamentele rol van minderheden (sociaal-economisch, etnisch, seksueel, taalkundig, enz.), vecht Africalia actief tegen eurocentrisme, seksisme, paternalistische visies en het behoud van dominante machtssystemen van de klasse. Deze lijst legt uit wat voor Africalia wordt verstaan onder ;

  • Seksisme en genderdiscriminatie : seksisme is vooroordelen of discrimineren op basis van iemands geslacht of gender. Seksisme kan iedereen beïnvloeden. Het wordt gekoppeld aan stereotypen en rollenpatronen en kan de overtuiging omvatten dat de ene gender of de ene sekse intrinsiek superieur is aan de andere. Extreem seksisme kan seksuele intimidatie, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld in de hand werken. Genderdiscriminatie kan seksisme omvatten en is discriminatie van mensen op basis van hun genderidentiteit of hun geslacht of sekseverschillen. Geslachtsdiscriminatie wordt vooral gedefinieerd in termen van ongelijkheid op de werkvloer. https://en.wikipedia.org/wiki/Sexism

3. Africalia respecteert en zet zich in voor culturele diversiteit, de strijd tegen alle vormen van racisme en discriminatie zoals beschreven in Protocol 12 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van het milieu.

4. Integriteit en respect zijn fundamentele waarden van Africalia. Zij vormen de leidraad voor onze acties en worden gevraagd aan iedereen die met en voor Africalia werkt (medewerkers, vrijwillige leden en leiders). Daarom moedigt Africalia respectvol gedrag aan. Met respect bedoelt Africalia het vermogen om een ander te waarderen en te waarderen, zowel zijn of haar woorden als daden, zelfs als we niet alles wat hij of zij doet goedkeuren of delen. Het is het accepteren van de ander en niet proberen die te veranderen. Het respecteren van een ander persoon is niet het beoordelen van hen op basis van hun houding, gedrag of gedachten. Het is niet verwachten dat iemand anders is. (bron : https://blog.cognifit.com/respect/)

5. Het woord "Afrika" in Africalia geeft ondubbelzinnig de culturele samenwerking aan die onze organisatie met Afrika wil bestendigen. Het spreekt voor zich dat de organisatie uiterst waakzaam is over de positie van de Afrikaanse diaspora in België (en Europa) gezien hun gevoeligheid voor de geschiedenis van de Belgische kolonisatie. Africalia vraagt daarom aan al haar partners om mensen van Afrikaanse origine te behandelen als gelijkwaardige gesprekspartners in plaats van (exotische) objecten die niet in staat zijn om zichzelf te vertegenwoordigen.

6. Betreffende onze gedragscode ;

  • Africalia veroordeelt gedrag of handelingen die in strijd zijn met bovengenoemde waarden, zowel binnen de organisatie, bij haar partners als in het kader van de interventies die zij financiert.
  • Africalia veroordeelt de schending van de morele en financiële integriteit (misbruik, fraude, corruptie) van haar partners en dienstverleners en zal alle vormen van samenwerking met hen stopzetten als de schending van de integriteit bewezen is.
  • Africalia verbindt zich er via haar directeur en wettelijke vertegenwoordiger toe een integriteitstraject te volgen zoals gedefinieerd in de richtlijnen van de professionele sector van de ontwikkelingssamenwerking.

7. Geschillenbeslechting – Vertrouwenspersoon ;

  • In geval van misbruik of schending van de integriteit door of jegens een aangesloten werknemer, vrijwilliger of manager, kunnen de getuige(n) of het (de) slachtoffer(s) contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Vereniging (...), die wordt vermeld op de website www.africalia.be.
  • Als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent van onethisch gedrag of van discriminatie door Africalia, stuur dan een mailtje naar integrity@africalia.be