Visie en Missie


Visie

Africalia beschouwt cultuur tegelijk als de basis en het uiteindelijke doel van de menselijke ontwikkeling. Duurzaam welzijn, zowel materieel als immaterieel, van individuen en gemeenschappen is intrinsiek verbonden met hun deelname aan hun cultuur en hun vermogen om uit te wisselen met die van andere gemeenschappen.

Waarom ?

Omdat culturele rijkdommen, in tegenstelling tot natuurlijke rijkdommen, onuitputtelijk en niet vervuilend zijn. De productie en de verspreiding van culturele goederen en diensten zijn aanzienlijke economische hefbomen voor de economieën in het Zuiden en de strijd tegen de armoede.

Omdat ze gefilmde, gedanste, gezongen verhalen creëren… die over hun tijd spreken, spelen de scheppende en uitvoerende kunstenaars en de auteurs een cruciale rol voor de vrijheid van meningsuiting en het democratische debat. Een dynamische culturele sector is een belangrijke indicator voor de vitaliteit en de onafhankelijkheid van het maatschappelijke middenveld van een land.

Omdat ze mensen in staat stellen kennis en knowhow te verwerven buiten de schoolse omgeving, vervolledigen culturele en artistieke praktijken de opvoeding en versterken ze het onderwijs en het onderzoek. De verworvenheden en deskundigheden die voortvloeien uit de beheersing van een kunstdiscipline zullen die personen levenslang ten goede komen.

Omdat de houdingen die mannen en vrouwen tegenover de anderen en tegenover hun omgeving aannemen zeer sterk cultuurgebonden zijn. Rekening houden met de culturele dimensie is van essentieel belang voor de totstandbrenging van mentaliteitswijzingen en voor de ontwikkeling van het vermogen om te veranderen van elke samenleving.

Omdat ze waarde toekennen aan de identiteit van iedereen, zijn de bevordering van culturele verscheidenheid, de dialoog tussen de culturen en de creativiteit drijvende krachten die tot vrede en een wederzijds begrip tussen verschillende gemeenschappen leiden.

Africalia considers culture as the foundation and the ultimate purpose of human development. The sustainable, tangible and intangible welfare of individuals and communities is intrinsically linked to their active participation in their culture and their ability to interact with the ones of other communities.


Missie

De “Universele verklaring betreffende culturele diversiteit” (2001) en de “Conventie betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen” (2005), die door meer dan honderd landen werden geratificeerd, leggen zeer sterk de nadruk op de belangrijke rol van de cultuur in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. Niettemin worden er voor de beroepsbeoefenaars uit de scheppende sector en voor hun doelgroepen slechts weinig acties die tastbare en duurzame effecten kunnen teweegbrengen op het getouw gezet in overleg met de culturele actoren in het veld. Behalve in de discours en de internationale conventies vertaalt deze erkenning zich slechts zelden in de uitwerking van ondersteunende beleidsmaatregelen voor de landen van het Zuiden.

De opdracht van Africalia bestaat erin bij te dragen tot de erkenning van de cultuur als een sleutelsector van de ontwikkelingssamenwerking en een domein waar de internationale solidariteit tussen gemeenschappen en individuen op een creatieve en verrijkende manier tot uitdrukking kan komen.

Daartoe werkt Africalia samen met talrijke Afrikaanse, Belgische en internationale verenigingen, netwerken en overkoepelende organisaties. In Afrika voert ze werkprogramma’s uit die worden uitgedacht en beheerd samen met culturele organisaties die in het maatschappelijke middenveld van hun land verankerd zijn. Zo kunnen die verenigingen een rol spelen in het nationale ontwikkelingsbeleid en in de ondernomen acties en erop toezien dat het economische, sociale en educatieve potentieel van de scheppende sector ten voordele van de lokale doelgroepen wordt benut.

In België lanceert Africalia een solidaire wereldburgerschapseducatie programma. In samenwerking met Belgische culturele instellingen wil Africalia meer ruimte geven aan Afrikaanse culturele uitingen in het Belgische culturele netwerk.